Czy wiesz, że...

Adwokaci uczą podstawowych zagadnień prawnych

4f6dhzfbup

Gdy przegrasz przed wszystkimi instancjami sądów w Polsce, czy to już koniec?

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest europejskim organem sądownictwa międzynarodowego powołany z siedzibą w Strasburgu. Orzeka w sprawach praw człowieka tj. prawa do życia, prawa do rzetelnego procesu sądowego, wolności myśli, sumienia i wyznania, prawa do poszanowania mienia i innych. Prawa ...
Czytaj Dalej
wbwky1fq2i-1

Czy można ponieść odpowiedzialność za komentarz w mediach społecznościowych?

Pamiętajmy, że w mediach społecznościowych nie jesteśmy anonimowi, a za mowę nienawiści tzw. „hejt” możemy ponieść odpowiedzialność cywilną a nawet karną. Sieciowy „hejt”, czyli komentarze negatywne w sposób często nieuzasadniony, a nawet agresywny czy nawołujący do fizycznej przemocy, mogą naruszyć ...
Czytaj Dalej
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rękojmia za wady czy gwarancja?

Reklamacja, rękojmia, niezgodność towaru z umową, czy gwarancja. To pojęcia, z którym najczęściej spotykają się konsumenci. Co one jednak tak naprawdę oznaczają? Odpowiedzialność np. sprzedawcy za wadliwy towar w ramach rękojmi, nie pokrywa się z odpowiedzialnością producenta z tytułu gwarancji, ...
Czytaj Dalej
2d6ox7eyal

Czy za przejechanie rowerem przez przejście dla pieszych zapłacisz mandat?

Przejście dla pieszych oznakowane jest białymi pasami i służy wyłącznie pieszym do przekraczania jezdni. Rowerzysta zgodnie z Prawem o ruchu drogowym zobowiązany jest zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce przekroczyć jezdnię w tym miejscu ...
Czytaj Dalej
0w15mdl3i7

Czy potrzebujesz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przy budowie wiaty i ogrodzenia?

Prawo budowlane nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia przy budowie wiaty o powierzchni do 50 m2 na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny. Na jednej działce do 1000 m2 można w ten sposób wybudować nawet dwie wiaty ...
Czytaj Dalej
euhwi21qmf

Jak wypowiedzieć umowę z operatorem telefonicznym lub telewizją kablową bez płacenia kar umownych?

Jeśli operator telefoniczny lub twój dostawca telewizji kablowej wysyła do Ciebie informację o zmianie regulaminów, to masz prawo nie przyjąć zmian w regulaminach i bez żadnych konsekwencji możesz wypowiedzieć umowę usług telefonicznych lub telewizji kablowej. Wystarczy napisać oświadczenie o wypowiedzeniu ...
Czytaj Dalej
72v88m4fac

Gdy cena w sklepie na półce lub na wystawie jest niższa niż przy płaceniu za towar?

Ceną za towar jest kwota pieniężna, którą trzeba zapłacić za towar lub usługę. W cenie zawarty jest podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli towary lub usługi podlegają takim obciążeniom. Towary oferowane do sprzedaży oznacza się wywieszkami wskazującymi nazwy handlowe, ceny ...
Czytaj Dalej
zmm1sn4ujq

Prawo do milczenia – kiedy możesz z niego skorzystać?

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 k.p.k.: „Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć”. Prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi ...
Czytaj Dalej
6kzh0ack28

Natrętne i niepożądane SMS-y, wizyty i telefony – co wtedy?

Stalking to nic innego jak prześladowanie lub nękanie. Grozi za to przestępstwo kara pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadkach kwalifikowanych do lat 10. W art. 190a kodeksu karnego wskazano, że jest to przestępstwo przeciwko wolnościom człowieka: „kto przez ...
Czytaj Dalej
9i6zohtdup

Co, jeśli sprawca kolizji nie ma ubezpieczenia OC?

W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Nie każdy właściciel pojazdu przestrzega jednak przepisów i wielu nie posiada ubezpieczenia OC. Brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wiąże się z nałożeniem kar przez policję oraz opłat przez Ubezpieczeniowy ...
Czytaj Dalej
h2l5v8oukr

Wsiadając do autobusu zawierasz umowę

Umowa przewozu jest umową konsumencką o świadczenie usług i zawierana jest z reguły z chwilą wejścia do autobusu. Jest to umowa grupowa o charakterze kontraktu odpłatnego dwustronnie zobowiązującego (tzw. umowa adhezyjna). Stronami umowy przewozu są pasażer i przewoźnik. W kodeksie ...
Czytaj Dalej
1cb98c9df8

Czy wiesz, czym jest mediacja, jako alternatywny sposób rozwiązywania problemów?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora np. adwokata, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Uczestnicy mediacji ...
Czytaj Dalej
0du466l58g

Czy wiesz, że darowiznę można odwołać?

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego przestępstwa, nie udzielił pomocy w trudnej sytuacji, przy czym musi ona mieć miejsce po zawarciu umowy darowizny. Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności musi być bardzo mocno ...
Czytaj Dalej
t9f0c0c9cf

Czy wiesz, kiedy sporządzony przez ciebie własnoręcznie testament będzie ważny?

Spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci jedynie przez testament. Kodeks cywilny przewiduje formę testamentu własnoręcznego w art. 949 kc, określając przy tym trzy warunki takiego testamentu: 1) testament musi być spisany w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę, 2) ...
Czytaj Dalej
bo5urb867f

Czy wiesz, komu przysługuje obrońca – pełnomocnik z urzędu?

Prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania zostało zagwarantowane w art. 42 Konstytucji RP, jako wartość o podstawowym znaczeniu dla istnienia państwa prawnego. Obrońca w postępowaniu karnym Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lutego 2004 r. (sygn. akt SK ...
Czytaj Dalej
gvzpi1h2oq-1

Czy wiesz, że mobbing w miejscu pracy to nie to samo co dyskryminacja?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszeniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie ...
Czytaj Dalej
khg87aqb9n-1

Opóźniony pociąg – czy należy Ci się odszkodowanie?

Za opóźnienie pociągu powyżej 60 minut należy się odszkodowanie od przewoźnika niezależnie od przyczyny zrealizowania kursu niezgodnie z rozkładem jazdy (dotyczy określonych kategorii pociągów). Natomiast wszyscy pasażerowie wszystkich pociągów mogą dochodzić odszkodowania z tytułu naprawy szkody spowodowanej opóźnieniem pociągu. Zgodnie ...
Czytaj Dalej
ku273l0wtw

Kiedy możesz odstąpić od umowy bez konsekwencji?

Każda osoba fizyczna, która zawiera umowę przez Internet lub na odległość, a umowa nie ma związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może w terminie 14 dni odstąpić od umowy i nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji. Nie trzeba ...
Czytaj Dalej
u03wz6ntso-2

Zmarnowane wakacje – czy możesz uzyskać zadośćuczynienie?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych organizator turystyki (biuro podróży) odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, co może obejmować także szkodę niemajątkową klienta w postaci zmarnowanego urlopu. Jest to ...
Czytaj Dalej
df3uzhybmh

Czy wiesz, jakie masz prawa, kiedy opóźniono lub odwołany Ci lot?

Jeżeli odwołano Twój lot, odmówiono Ci wstępu na pokład samolotu albo Twój lot jest opóźniony o ponad 3 godziny na lotnisku docelowym, a wylatujesz z lotniska w Unii Europejskiej lub przylatujesz na teren Unii Europejskiej samolotem przewoźnika z UE lub ...
Czytaj Dalej
3oexfdxo6k-1

Czy możesz przeznaczyć konkretne rzeczy w testamencie osobom niespokrewnionym?

Tak. Zapis windykacyjny w testamencie oznacza, że konkretne rzeczy może przeznaczyć wybranym przez siebie osobom nawet, jeśli nie są z Tobą spokrewnione. To oznacza, że możesz zapisać samochód koledze, a mieszkanie przyjaciółce. Wystarczy, aby zapis windykacyjny znalazł się w testamencie ...
Czytaj Dalej

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania

Partnerem strategicznym akcji edukacyjnej "Kierunek Adwokat" są

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

mza