zmm1sn4ujq

Prawo do milczenia – kiedy możesz z niego skorzystać?

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 k.p.k.: „Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć”. Prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania to prawo do milczenia. Prawo do milczenia przysługuje podejrzanemu i oskarżonemu na każdym etapie postępowania karnego i w każdym momencie podejrzany lub oskarżony może z tego prawa zrezygnować.

Możliwość skorzystania z prawa do milczenia nie może być traktowane, jako przyznanie się do winy, uzasadnienie surowszej kary czy też wzmocnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz jako utrudnianie procesu. Podejrzany czy też oskarżony nie musi uzasadniać możliwości skorzystania z prawa do milczenia i nie musi nawet składać oświadczenia, że odmawia odpowiedzi lub wyjaśnień.

W postępowaniu karnym przyjmuje się, że oskarżony nie ma obowiązku do samooskarżania się, a ramach tej zasady przysługują mu dwa rodzaje prawa do niedostarczania dowodów przeciwko sobie: prawo do kłamstwa i prawo do milczenia. Prawo do milczenia polega na możliwości odmowy składania wyjaśnień lub zeznań oraz prawie do odmowy odpowiedzi na pytania.

Pamiętaj także, że jeśli jesteś przesłuchiwany/ przesłuchiwana w charakterze świadka, możesz uchylić się od odpowiedzi na pytanie, gdy może ona narazić Ciebie lub osobę najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.