6kzh0ack28

Natrętne i niepożądane SMS-y, wizyty i telefony – co wtedy?

Stalking to nic innego jak prześladowanie lub nękanie. Grozi za to przestępstwo kara pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadkach kwalifikowanych do lat 10.

W art. 190a kodeksu karnego wskazano, że jest to przestępstwo przeciwko wolnościom człowieka: „kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Uporczywym nękaniem jest prześladowanie drugiej osoby, śledzenie, obserwowanie, nachodzenie, utrudnianie normalnego funkcjonowania, notoryczne dokuczanie innej osobie, a nawet niechciane SMS-y i email-e, obraźliwe i głuche telefony, podszywanie się pod inną osobę w Internecie np. w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter itp.), na forach oraz w komunikatorach internetowych (WhatsApp, Skype, Gadu Gadu, Viber itp.) Sprawca podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności, jeżeli podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Odpowiedzialność przestępcy (stalkera) wzrasta (kara pozbawienia wolności do lat 10), jeżeli pokrzywdzony targnie się na swoje życie. Ściganie przestępstwa stalkingu następuje na wniosek pokrzywdzonego, a w przypadku targnięcia się pokrzywdzonego na życie wszczynane jest z urzędu.