khg87aqb9n-1

Opóźniony pociąg – czy należy Ci się odszkodowanie?

Za opóźnienie pociągu powyżej 60 minut należy się odszkodowanie od przewoźnika niezależnie od przyczyny zrealizowania kursu niezgodnie z rozkładem jazdy (dotyczy określonych kategorii pociągów). Natomiast wszyscy pasażerowie wszystkich pociągów mogą dochodzić odszkodowania z tytułu naprawy szkody spowodowanej opóźnieniem pociągu.

Zgodnie z treścią art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym minimalna kwota rekompensaty wynosi:

  • 25% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,
  • 50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Odszkodowanie należy się, jeżeli pociąg do stacji docelowej dotarł z opóźnieniem powyżej 60 minut a pasażer wystąpił do przewoźnika z reklamacją pisemną wysłaną pocztą lub dostarczoną w kasie biletowej przewoźnika lub jego partnera.

Kolej ma obowiązek zrealizować odszkodowanie w formie bonu zniżkowego na zakup biletu (25% lub 50%), a jeśli pasażer żąda gotówki to ma obowiązek wypłacić ją lub przelać na konto ewentualnie przekazem pocztowym.

Minimalne odszkodowanie wynosi 4 Euro..

Niezależnie od powyższego pasażerom należą się także odszkodowania za szkodę „jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego”. Warto pamiętać, że na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. (sygn. K 37/07) utraciła ważność końcowa część ww. przepisu, tj. fragment „jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”. Ewentualne powoływanie się przez przewoźnika na brak winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa będzie bezpodstawne.

Pasażer musi udowodnić wysokość poniesionej straty, a w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania może wystąpić ze skargą do Urzędu Transportu Kolejowego lub do sądu (po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej).