t9f0c0c9cf

Czy wiesz, kiedy sporządzony przez ciebie własnoręcznie testament będzie ważny?

Spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci jedynie przez testament. Kodeks cywilny przewiduje formę testamentu własnoręcznego w art. 949 kc, określając przy tym trzy warunki takiego testamentu:

1) testament musi być spisany w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę,

2) testament musi być podpisany przez spadkodawcę,

3) co do zasady testament powinien być opatrzony datą.

Musimy pamiętać, że testament własnoręczny musi być napisany przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym oraz przez niego podpisany. Aby testament był ważny musimy, więc cały testament napisać odręcznym pismem oraz podpisać go w sposób umożliwiający identyfikacje spadkodawcy (najlepiej podać imię i nazwisko).

Przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego niedozwolone jest:

  • napisanie testamentu na komputerze, a następnie wydrukowanie i podpisanie go,
  • napisanie testamentu na maszynie do pisania, a następnie podpisanie go,
  • sporządzenie testamentu w wersji elektronicznej,
  • opatrzenie testamentu faksymile.

Data co do zasady nie jest koniecznym elementem testamentu własnoręcznego, choć z ostrożności najlepiej w testamencie za każdym razem podać datę jego sporządzenia.