Do czego powołana została Adwokatura?

CELE I ZADANIA ADWOKATURY

scales

Udzielanie
pomocy prawnej

Zadanie udzielania pomocy prawnej realizowane jest przez każdego adwokata w ramach jego praktyki zawodowej. Może to być pomoc przedsądowa, która polega m.in. na udzielaniu informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, konsultacjach, wydawaniu opinii, sporządzaniu i analizowaniu umów, prowadzeniu negocjacji, reprezentowaniu przed organami administracji. A także pomoc sądowa, czyli zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach (karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych) przed sądami.

Adwokat, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, w swojej pracy zobowiązany jest przestrzegać zarówno ogólnych norm etycznych jak i zasad etyki zawodowej. Podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej i zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Każdy adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Zadanie udzielania pomocy prawnej realizowane jest także przez samorząd zawodowy, który uczestniczy w organizowaniu bezpłatnej pomocy prawnej. Od stycznia 2016 r. utworzono ponad 1500 punktów nieodpłatnej pomocy, w których dyżurują adwokaci i radcowie prawni, wskazując uprawniony osobom sposoby rozwiązania ich problemów prawnych.

Każdy adwokat zobowiązany jest również do świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Pomoc ta udzielana jest osobom biorącym udział w postępowaniu sądowym, których nie stać na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Przydatne linki

Na podstawie

  1. Gawryluk Marek, Prawo o adwokaturze. Komentarz

  2. Kruszyński Piotr (red.), Prawo o adwokaturze. Komentarz

scales

Ochrona praw
i wolności obywatelskich

Adwokatura współdziała w ochronie praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z Konstytucją RP są to wolności i prawa osobiste (m.in. prawo do życia, nietykalność i wolność osobista, prawo do sądu, prawo do ochrony prywatności, prawo ochrony danych osobowych, wolność sumienia i wyznania, wolność słowa), wolności i prawa polityczne (m.in. wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, prawo do informacji publicznej, prawo wyborcze, prawo do petycji, wniosków i skarg), wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (m.in. prawo do własności, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego, ochrona zdrowia, prawo do nauki, ochrona praw dziecka, ochrona konsumentów)

Zadanie współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich realizowane jest zarówno przez poszczególnych adwokatów w ich codziennej praktyce zawodowej jak i przez samorząd zawodowy. Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej działa Komisja praw człowieka, która współdziałając z organizacjami pozarządowymi, podejmuje starania na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich.

To jak ważna dla Adwokatury jest funkcja współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich znalazło odzwierciedlenie w rocie ślubowania, którą wypowiada każdy adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych:

Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

Przydatne linki

Na podstawie

  1. Gawryluk Marek, Prawo o adwokaturze. Komentarz

  2. Kruszyński Piotr (red.), Prawo o adwokaturze. Komentarz

scales

Kształtowanie
i stosowanie prawa

Zadanie współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa oznacza obowiązek udziału w procesie prawotwórczym m.in. poprzez opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych, a także udział w posiedzeniach komisji i podkomisji parlamentarnych, oraz zespołach uzgodnieniowych.

Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej działa Komisja legislacyjna, której zadaniem jest opiniowanie projektów aktów prawnych, wpływanie na stan obowiązującego prawa oraz dążenie do zapewnienia poprawy standardów jego stosowania. Adwokatura podejmuje współpracę w tym zakresie z samorządami innych zawodów prawniczych, a także z organami samorządowymi i państwowymi.

Przydatne linki

Na podstawie

  1. Gawryluk Marek, Prawo o adwokaturze. Komentarz

  2. Kruszyński Piotr (red.), Prawo o adwokaturze. Komentarz

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania

Partnerem strategicznym akcji edukacyjnej "Kierunek Adwokat" są

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

mza